ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler;

1- Her yıl Haziran ve Ekim ayı içerisinde ödemekle yükümlü oldukları Munzam aidat ve yıllık aidatlarını geciktirmeden ödemekle, geciktirdiği takdirde gecikme zamlarıyla birlikte ödemekle,

2- Yapılan hizmetler karşılığı Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ücretleri ödemekle,

3- Adres, telefon, faks, elektronik posta adreslerinden herhangi birinde ya da hepsinde meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede Odaya bildirmekle,

4- Maliyeden kaydını sildiren üyeler maliyeden iş bırakma tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde Odaya bunu bildirerek kayıt sildirme işlemlerini gerçekleştirmekle,

5- Odaya yaptıkları her türlü beyanda bilgileri doğru beyan etmekle,

6- Mesleki ahlak, disiplin ve tesanüde uymakla,

7- Ticaret ve sanayi hayatıyla ilgili yapılan araştırma faaliyetlerinde kullanılan, firmalara ait istatistiki bilgileri veya rayiç fiyat tespitlerinde kullanılan, ürünlere ait fiyat bilgilerini en kısa sürede doğru olarak Odaya ulaştırmakla,

8- Firmalarının Ticaret Sicilinde ki kayıtlarında yaptıkları her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde Odaya bildirmekle,

9- Odamıza kayıtlı kooperatif ve şirketler hisse, yetki, adres, sermaye ve genel kurulla ilgili işlemlerini karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Ticaret Sicil Memurluğumuza bildirmekle yükümlüdürler.